Facebook
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
с. Семерджиево - п.к. 7072, общ. Русе, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №4

Проект "Твоят час"

И през учебната 2017/ 2018 година продължаваме работа по проект "Твоят час". Сформирани са следните групи: 
Проекти
Проекти

През учебната 2016/ 2017 година в училището по "Твоят час" са сформирани 7 групи:

1. Клуб "Палитра" (Дейности по интереси) с ръководител Ст. Стоянова
2. Клуб "Млади футболисти" (Дейности по интереси) с ръководител Б. Салимов
3. Клуб "Народни танци" (Дейности по интереси) с ръководител Р. Калайджиева
4. Клуб "Подготовка по математика за НВО - IV клас" (Обучителни затруднения) с ръководител Б. Салимов
5. Клуб "Знаете ли български?"(Обучителни затруднения) с ръководител Г. Дойкова
6. Клуб "По-грамотни заедно" (Обучителни затруднения) с ръководител Г. Дойкова
7. Клуб "И математиката може да е лесна" (Обучителни затруднения) с ръководител С. МехмедоваЦели: Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. 


Специфични цели на проекта са: 


1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.
Индикатори: 
1. Намаление на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по ОП: МОН ще отчита всяка година обхванатите ученици в дейности по процедурата.
2. Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 70%.
3. Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 320 000.

 

Проекти
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Изпълнява се от Министерство на образованието, младежта и науката, а средищните училища и Регионалните инспекторати по образованието участват в техническото и финансовото изпълнение на дейностите по проекта.  
 

Продължителност на проекта – 35 месеца
  
 
                   
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА          
Обща цел: подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка,  самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на  справедливост, толерантност и перспективност.  
 

Специфични цели:
 
1. Утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.
2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез:    
    а) насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;   
    б) създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;   
    в) подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.
3. Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища чрез:     а) създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности; 
    б) създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани   дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;  
   в) повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес.     
 

По проекта са открити 3 полуинтернатни групи: I-II клас, III-IV клас, V-VII клас.     


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧАСОВЕТЕ В ПИГ е следната:
Блок А – обяд , отдих – 2 часа
Блок В -  самоподготовка – 2 часа
Блок С – дейности по интереси – 2 часа
Още за проекта : http://allday.mon.bg

Проекти

Обща цел на проекта:

 

Повишаване равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване.

 

Специфични цели:

 

1. Създаване на възможности за по-бърза адаптация и професионално развитие на новоназначени млади учители, които желаят да повишат професионалната си квалификация.
2. Създаване на условия за системна и непрекъсната квалификация (въвеждаща, поддържаща и надграждаща) на педагогическите специалисти, както и за мотивирането им за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в контекста на ученето през целия живот.
3. Създаване на условия за насърчаване и подкрепа на професионалното развитие на изявени учители с доказани постижения чрез осигуряване на информираност и достъп до актуална методическа, педагогическа и научна литература в сферата на професионалния интерес и доказани добри практики, както и осигуряване на възможности за публикации в национални и международни специализирани педагогически издания.
4. Създаване на система за управление на квалификацията.
5. Изграждане и усъвършенстване на базови управленски компетентности на педагогическите специалисти.
6. Усъвършенстване на мениджърските умения на директорите на училища и детски градини за ефективно управление на финансовите ресурси.

 

Основни дейности, свързани с обучения и квалификации на педагогическите специалисти:

 

І. Осигуряване на достъп до програми за едногодишно специализиращо обучение (ЕСО) във висши училища на учители на възраст до 35 години към 01.09.2011 г.:


Едногодишно специализирано обучение във висши училища за придобиване на:
1.Допълнителна квалификация „учител по чужд език” – по избор от английски, испански, италиански, немски, руски и френски език.
2.Нова допълнителна квалификация „предучилищна и начална педагогика”.
3.Допълнителна квалификация „учител по информатика и информационни технологии”.
4.Професионална квалификация „учител”.


ІІ. Създаване на механизъм за квалификация и мотивация на педагогически специалисти, доказали своите професионални качества:


1. Създаване на условия за насърчаване и подкрепа на професионално развитие на изявени педагогически специалисти чрез осигуряване на информираност и достъп до краткосрочни и специализирани форми за обучения, съвременна педагогическа литература в сферата на професионалния интерес и доказани добри практики, възможности за публикации в специализирани педагогически издания по направления, както следва:
1.1. Природо-математически;
1.2. Приложно-технически и аграрни дисциплини;
1.3. Хуманитарни и обществени дисциплини и литературно творчество;
1.4. Изобразително, театрално, танцово изкуство и музика;
1.5.Спорт.
2. Специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признати сертификати, насочена към повишаване на знанията, уменията и компетентностите в областта на чуждите езици (посочва се конкретен чужд език - английски, испански, италиански, немски, руски или френски език) с цел достигане на ниво в съответствие с ЕЕР на учители, преподаващи:
- чужд език като учебен предмет в начален етап;
- учебен предмет на чужд език;
- чужд език по професията в професионалните гимназии и др.


ІІІ. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията на детски учители и педагогически специалисти с място на провеждане по региони:


1. Детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка.
2.Учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда.
3. Учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа с деца и ученици със специални образователни потребности.
4. Педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците
5. Педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други.
6. Педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години


ІV. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията и уменията на:


1. Обучение на всички помощник-директори по учебната дейност в страната - място на провеждане на обученията – централизирано, в сградата на партньора в гр. Банкя;
2. Провеждане на обучения за работа с делегирани бюджети на директори на детски градини и новоназначени директори на училища.

 

Целеви групи:

 

Общ брой – 45 930.
Учители – 42 230.
Помощник-директори по учебната дейност – 1 500.
Директори на училища и детски градини – 2 200.
Проекти
Проекти