Facebook
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
с. Семерджиево - п.к. 7072, общ. Русе, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №4

Образци на документи

 


Образци на документи на предоставените услуги

от ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе

Наименование на административната услуга

  • Изпълнение на т. 3, буква „б“ от Решение № 704 на Министерския съвет от 05 октомври 2018 г.

Инфо 138 - Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища (инструкция + бланка)

Инфо 138 - Приемане на ученици в пети клас по училищен прием в неспециализираните училища (инструкция + бланка)

Инфо 138 - Преместване на ученици в държавните и в общинските училища (инструкция + бланки)

Инфо 143 - Удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование (инструкция + бланка)

Инфо 150 - Признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава (инструкция + бланка)

Инфо 153 - Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи (инструкция + бланка)